Regulamin sprzedaży kursów on-line na platformie kursy.elisapena.pl

Sprzedaż kursów on-line za pośrednictwem strony internetowej https://akademia.elisapena.pl/ realizuje IBERIS María Elisa Peña Jiménez, NIP : 599-316-2672 REGON : 081039884, ul. Strzelecka 9, 66-432 Baczyna.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail hola@elisapena.pl

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kurs – kurs on-line , którego twórcą jest Sprzedawca,

 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

 3. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),

 4. Operator Płatności – PayU/PayPal

 5. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://akademia.elisapena.pl/regulamin/

 6. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://akademia.elisapena.pl/,

 7. SprzedawcaIBERIS María Elisa Peña Jiménez, NIP : 599-316-2672 REGON : 081039884, ul. Strzelecka 9, 66-432 Baczyna.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Kursu oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu.

 2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

  1. dostęp do Internetu,

  2. standardowy system operacyjny,

  3. standardowa przeglądarka internetowa,

  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 1. Do korzystania z Kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

  1. dostęp do Internetu,

  2. standardowy system operacyjny,

  3. standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies,

  4. standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),

  5. możliwość odtwarzania plików wideo,

  6. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 2. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

 3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.

 4. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

§ 3

Zakup Kursu

 1. W celu zakupu Kursu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

  1. wybrać Kurs na Stronie https://akademia.elisapena.pl/,

  2. kliknąć w przycisk „Dołącz do Akademii”,

  3. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za Kurs jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,

  4. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,

  5. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Kurs.

 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Jeżeli Kupujący zaznaczył w formularzu zamówienia, że chce otrzymać fakturę, na podany adres e-mail automatycznie otrzyma dodatkowo fakturę.

 4. Abonamentowy kurs języka hiszpańskiego online – płatność miesięczna – opłata za ten kurs jest płatnością cykliczną trwającą do momentu rezygnacji przez Kupującego, co oznacza, że płatność za dostęp do kursu będzie pobierana miesięcznie.
 5. Wysokości płatności w danym okresie, to 89 zł za miesiąc lub 708 zł za rok.
 6. Kupujący zawierając umowę z firmą IBERIS María Elisa Peña Jiménez, NIP : 599-316-2672 REGON : 081039884, os. Przyjaźni 10/294, 61-685 Poznań. oraz wybierając określony pakiet wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A/PayPal) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za abonament. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu w wysokości 89 złotych lub raz w roku w wysokości 708 złotych.
 7. Kupujący w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A/PayPal) pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy.

§ 4

Prawa własności intelektualnej i zasady korzystania z zakupionego kursu

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Kurs stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach udostępnionych w ramach Serwisu w celu zapoznania się z treścią utworu.
 3. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Kursu przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Kursu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 4. Korzystanie z Kursu odbywa się z poziomu panelu dla kursanta i wymaga połączenia z Internetem.

 5. Dane dostępowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną wysłane Kupującemu niezwłocznie po zawarciu umowy. Materiały tworzące Kurs będą dostępne z poziomu panelu kursanta począwszy od 08 stycznia 2020 roku. Materiały będą dodawane przez Sprzedawcę systematycznie w trakcie trwania Kursu.

 6. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, właściciel Akademia hiszpańskiego online może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Użytkownika, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

 7. Kursy w serwisie nie ponoszą odpowiedzialności za twoje działania. Jesteś odpowiedzialny za własne ruchy i decyzje, a ocena i wykorzystanie naszych produktów i usług powinny być oparte na własnej należytej staranności. Zgadzasz się, że Kursy w serwisie nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wyniki korzystania z naszych produktów i usług.
 8. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
 9. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, właściciel Akademii hiszpańskiego online może kierować roszczenia z tego tytułu względem
  znanego mu Użytkownika, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

§ 5

Rezygnacja

 1. Kupujący uzyskuje dostęp do Kursu na czas nieokreślony do momentu rezygnacji przez Kupującego, przy czym w przypadku rezygnacji dostęp do Kursu trwa do ukończenia jednego pełnego miesiąca od momentu dokonania ostatniej płatności przez Kupującego. Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do Kursu w trybie on-line, o czym uprzedzi Kupującego przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Kupujący nie będzie mógł pobrać żadnych materiałów wchodzących w skład Kursu na dysk lub do pamięci swojego urządzenia.
 2. Aby zrezygnować z opłaty abonamentowej za kurs, wystarczy napisać informacje o chęci rezygnacji oraz z jakim miesiącem następuje rezygnacja z kursu i opłaty cyklicznej na email: hola@elisapena.pl lub rezygnacji można dokonać w swoim panelu Kursu w zakładce Moje Konto > Płatności poprzez kliknięcie przycisku „Zakończ subskrypcje”.
 3. W przypadku rezygnacji z abonamentu nie przysługuje Użytkownikowi zwrot opłaty pobranej za ostatni okres ważności.

§ 6

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Kurs wolny od wad.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Kurs ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Kursu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość e-mail na adres hola@elisapena.pl.

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§ 7

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://akademia.elisapena.pl/polityka-prywatnosci/

§ 8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.